Home

Kollektivavtal Vårdförbundet

Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats! Om arbetsgivaren tillhör någon av nedanstående arbetsgivarorganisationer är denne bunden av angivet kollektivavtal. Materialet är uppdelat på de olika arbetsgivarorganisationerna Vårdförbundet respektive Vision. § 1 Avtalets omfattning Mom 1 Omfattning Dessa avtal omfattar alla medarbetare som innehar tjänster som omfattas av avtalen i verksamheter som arbetar med äldreomsorg, hemtjänst och/eller i övrigt arbetar med verksamhet som därtill är nära knuten. Mom 2 Undantagna från avtalen Mom 2:1 Företagsledar

Nej till kollektivavtal. Vårdförbundet har sagt nej till att teckna kollektivavtal om bemanning vid Covid-IVA på PMI, Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetsgivaren kan inte säkra återhämtning, vila och en skälig arbetsmiljö. Nu behöver regionen ta ett fast grepp om situationen och ta sitt ansvar Ditt kollektivavtal reglerar rätten till ersättning i ledig tid, om du arbetat övertid eller mertid. I vissa fall kan du också ha rätt till ekonomisk ersättning. Vårdförbundet Direkt kan ge dig svar på vad som gäller för just dig. Prova på annat arbete hos annan arbetsgivare. Det finns ingen reglerat rätt till sådan ledighet i lag. Däremot har Vårdförbundets kollektivavtal med staten en reglering kring detta - kontakta Vårdförbundet Direkt för att få reda på mer För dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag finns dessutom regler i Allmänna bestämmelser (AB) och i förekommande fall lokala kollektivavtal och enskilda överenskommelser. Mellan Vårdförbundet och privata arbetsgivare samt anställda i staten gäller också ofta kollektivavtal med kompletterande regler, liksom det även här kan finnas lokala kollektivavtal och enskilda överenskommelser Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Kollektivavtalen har förhandlats fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner (friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, OB m.m.) som arbetsgivaren annars inte skulle behöva ge sina anställda Kollektivavtalet för dig som jobbar med vård och omsorg på ett företag som tillhör Almega Vårdföretagarna ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension

Så bidrar Vårdförbundet till högre löner; Ta din lön till nya höjder; Lagar och avtal som gäller din anställning Expandera Lagar och avtal som gäller din anställning. Kollektivavtal Expandera Kollektivavtal. Kollektivavtal för statliga sektorn; Kollektivavtal för privata sektorn; Kollektivavtal för kommun och region; Om du blir sjuk eller skada SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har enats om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare i vården och omfattar främst sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor. Avtalsperioden är tre år, från 1 april 2019 till 31 mars 2022 Kompetensföretagen tecknar kollektivavtal med tjänstemannaförbunden Akademikerförbunden, Unionen, Lärarförbundet, och Lärarnas Riksförbund. Med Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet tecknar vi vårdbemanningsavtal, och med samtliga förbund inom LO tecknas ett brett avtal för bemanningskonsulter Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (öla) - Sobona. Sobona är också avtalsbärande part på de kollektivavtal som fd Pacta har träffat med ytterligare tre LO-förbund, Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor, ÖLA. ÖLA gäller fram till 2021-12-31 och upphör att gälla efter detta datum

Kollektivavtal träffas med Vård­förbundet och löper tillsvidare. Kollektivavtal träffas även med Kommunal. Varför kollektivavtal? Står du och väger för eller emot kollektivavtal? Här reder vi ut begreppen och visar hur kollektivavtal är en fördel för dig som arbetsgivare. Vad är ett kollektivavtal? Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor mellan två. Nu har Vårdförbundet kollektivavtal med privata barnsjukhuset Martina. Men ännu finns nästan inga medlemmar att företräda. av Kaj Nyman. 27 februari 2009. I en gul villa i utkanten av Sophiahemmets område i norra Stockholm finns Barnsjukhuset Martina, Sveriges första privata barnsjukhus. Sju läkare och åtta sjuksköterskor ger planerad och akut vård. Sedan starten i slutet av. Att vi har en pågående pandemi innebär inte att arbetsgivaren fritt kan hitta på egna semesterregler - semesterlagen och kollektivavtal gäller.. I avtalet kallas denna grupp särskilt yrkesskickliga. Parterna som tecknat avtalet är Vårdförbundet, Sveriges kommuner och landsting, SKR, och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona. Avtalet gäller i 3 år från 1 april 2019 till 31 mars 2022 med en ömsesidig uppsägningstid på 3 kalendermånader Efter närmare tio års motstånd har SOS Flygambulans gått med på att teckna ett kollektivavtal med Vårdförbundet. av Jan Thomasson. 7 augusti 2000. Gång efter gång har Vårdförbundet försökt att få ett kollektivavtal för sjuksköterskorna på sos Flygambulans, men utan resultat. Företagets ledning har sagt nej, eftersom den ensidigt velat bestämma över sjuksköterskornas.

Vårdföretagarna och Akademikerförbunden, Vårdförbundet respektive Vision. § 1 Avtalets omfattning Mom 1 Omfattning Dessa avtal omfattar alla medarbetare som innehar tjänster som omfattas av avtalen i verksamheter som arbetar med vård- och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet. Avtalen omfattar dock inte medarbetare som arbetar inom äldreomsorg, hem-tjänst och/eller i övrigt. Vårt kollektivavtal ger oss en hel del förmåner/förbättringar av arbetsvillkor. Tack vare lokala avtal kan man göra ytterligare förbättringar av det..

Ytterligare en kommun i Jönköping inför AST | Vårdfokus

Vårdförbundet har sagt ja till att börja förhandla med SKL och Sobona om ett nytt centralt kollektivavtal som ska gälla vid krissituationer. Krisavtalet ska reglera anställningsvillkor som ob-ersättningar, övertid och försäkringsskydd vid in- och utlåning av personal vid exempelvis terrordåd, pandemier och naturkatastrofe Huvudöverenskommelse (HÖK) Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt förslag till lokalt löneavtal (LOK). Här kan du se vilka organisationer SKR och Sobona tecknar HÖK med, samt ladda ner gällande avtal Alla företag som har tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet betalar in tjänstepension, som förvaltas av stora pensionsbolag och därför ger förhållandevis stor avkastning till alla individer. Om du väljer att ta anställning i företag utan kollektivavtal måste du själv agera för att få en tjänstepension värd namnet. På Vårdförbundet Direkt kan du få en tydlig bild av hur du bör agera och vilka konsekvenser olika val får för dig i framtiden

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet Giltighetstid: 2019-01-01 - tillsvidar Den rådande situationen i vården i Stockholm bör genast klassas som ett krisläge, enligt Vårdförbundet. Region Stockholm har presenterat ett förslag på lokalt kollektivavtal som förkastats av Vårdförbundet, eftersom det skulle innebär samma utökade arbetstider som vid krislägesavtalet - men utan skälig ersättning för medlemmarna

OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) AkademikerAlliansen; Allmänna bestämmelser 17 i lydelse från och med 2020-05-01 (PDF) Pdf, 454 kB. Kommentar till Allmänna bestämmelser. Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2020-11-01 (PDF) Pdf, 2 MB. Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2017 inkluderat ändringar som träder i kraft 2020-05-01. 6 fördelar för medarbetare med kollektivavtal! ️ Grundtrygghet i livets alla skeden, inklusive efterlevandeskydd. ️ Möjlighet att anpassa försäkringsskyddet till sina egna behov. ️Tjänstepension med lägre avgifter än vad som går att teckna individuellt. ️Ekonomisk trygghet och personligt stöd vid arbetslöshet. ️Högre sjuklön, särskilt vid långvarig sjukdom. ️Arbetsskadeförsäkring som ger upp till 100 procent av lönen. Tack vare ditt medlemskap i Vårdförbundet.

Kollektivavtal för privata sektorn - Vårdförbunde

KOLLEKTIVAVTAL Parter Svenska FlygBranschen Vårdförbundet Avtalsområde Legitimerade sjuksköterskor Giltighetstid 15 mars 2011 - t.v Våra fackliga motparter. Vi sluter kollektivavtal med Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbunden för just det här avtalsområdet.. Detta ingår i medlemskapet. Kollektivavtal anpassade för verksamhet inom hälsa, vård och omsorg.; Samlad rådgivning i alla frågor som rör hemtjänst, vårdboenden, vårdcentraler, BVC, rehabverksamheter, olika typer av behandlingshem. Vårdförbundet i Örebro hade länge försökt få till stånd ett kollektivavtal med vårdföretaget r.o.o.s, innan det nyligen skrevs under. Sjuksköterskan Ing-Britt Dahlqvist tog kontakt med Vårdförbundets samordnare i Örebro, Ronny Ahl, i januari efter att bland annat ha fått vänta på decemberlönen till sen eftermiddag dagen före julafton ständig nattjänstgöring utgör i genomsnitt 36 timmar och 20 minuter (Vårdförbundet 34 timmar och 20 minuter). Oavsett vad ATL säger får rast utbytas mot måltidsuppehåll vid ständig nattjänst. Anmärkning mom 1:1-1:3 (Vårdförbundet) Parterna konstaterar att lokala kollektivavtal om arbetstid syftar till att anpassa arbetstiden Trots många turer och stora förändringar är läget alltså detsamma som innan. De östeuropeiska sjuksköterskorna, från länder som Ungern och Litauen, är anställda i Oranges företag i andra länder och ingår inte i kollektivavtalet med Vårdförbundet. - Nej, Oranges sjuksköterskor har fortfarande inte kollektivavtal med oss

Övertidsersättningen kan dock variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av, så ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. Du ska också ha ersättning för eventuella resekostnader till och från arbetsplatsen. Du får inte beredskapsersättning och övertidsersättning samtidigt. Om du blivit inkallad under ett beredskapspass och därmed får övertidsersättning, så. Under påskhelgen är det många dagar och tider som ger extra ob-ersättning, så kallat storhelgstillägg. Vilken ersättning du får beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Här hittar du aktuella ob-ersättningar vid påsk 2021 för de olika avtalen KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR Bransch E - Vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet samt Bransch F - Äldreomsorg 2010-07-01 - 2012-08-31 (Kommunal) 2011-01-01 - 2012-08-31 (Vision) 2011-01-01 - tillsvidare (LSR m fl, Vårdförbundet KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal som tecknas av central arbets-tagarpart, eller av lokal arbetstagarpart med fullmakt från den centrala arbetstagarparten LOKALT KOLLEKTIVAVTAL Lokalt kollektivavtal, som kan tecknas mellan lokala parter, i frågor reglerade i detta avtal . Lokalt kollektivavtal tecknat med Seko och Kommunal; se särskild förklaring till annan reglering av avtalsinnehåll § 1. Samverkansavtalet slöts november 2017 mellan SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Avtalet gäller mellan centrala parter och ersätter FAS 05. Tidigare lokala samverkansavtal fortsätter att gälla. Om lokal part begär förhandlingar om nytt lokalt samverkansavtal, utgör det nya.

Vårdförbundet lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal (PDF) Pdf, 187 kB. Redogörelsetext. Redogörelsetext för krislägesavtalet (PDF) Pdf, 275 kB. Arbetsmiljöinformation. Information avseende arbetsmiljöansvaret vid krisläge enligt AML (PDF) Pdf, 274 kB. Förhandlingsprotokoll . Kommunal, AKV, AkAll, BRF, Överenskommelse Krislägesavtal (PDF) Pdf, 310 kB. Kommunal, AKV, AkAll. Gång efter gång har Vårdförbundet försökt få ett kollektivavtal för sjuksköterskorna på sos Flygambulans, men utan resultat. Företagets ledning har sagt nej eftersom den ensidigt velat bestämma över sjuksköterskornas arbetstid och ersättningar. Motståndet höll till i år. Sedan den 1 april har de cirka tio sjuksköterskorna nämligen fått sitt första avtal 1. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 19 med Vårdförbundet, i enlighet med överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård antas. 2. Överenskommelsen med Vårdförbundet, inklusive loka Resultaten av förhandlingarna innebär att Vårdförbundet nu i samtliga centrala kollektivavtal har sänkt veckoarbetstid vid nattarbete samt samsynsdokument eller kollektivavtal om Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Dessutom har vi tagit viktiga steg för att uppnå kongressmålet om ökad lönespridning, med avtalsskrivningar om särskilt yrkesskickliga och möjlighet till.

Vårdförbundet arbetar aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats där alla är välkomna. Tillsammans ser vi till att medarbetare långsiktigt mår bra, att det är ett öppet klimat och att alla ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Hos oss har du förmånen att både utvecklas och utmanas. Våra ledord för att tillsammans skapa den arbetsplats vi vill ha är; tillit. Har du kollektivavtal på ditt jobb har du ännu bättre villkor än lagen. Längre semester, övertidsersättning, traktamente, högre pension, försäkringar är bara några exempel. Det är anpassat för att passa i din bransch eller verksamhet, och på din arbetsplats. Fördelarna med kollektivavtal är många Vårdförbundet. Du som jobbar i vården har världens viktigaste jobb. Du hanterar frågor som rör liv och död - och allt däremellan. Vårdförbundet kämpar varje dag för att förbättra arbetsvillkoren för dig som är medlem. Bara vårt kollektivavtal är värt cirka 80 000 kronor per år

 1. Facket Bli medlem i facket eller gå med i fackförbund, skaffa ett Medlemskap i facket för att ta tillvara dina intressen på den svensk fackliga. Facket för att se till att ditt arbetsliv blir så bra som möjligt. Bli medlem i facket ställer genom sitt medlemskap upp på fackföreningens grundlag. Vad gör facket? : Bli [
 2. 2 Kollektivavtal I följande avsnitt beskrivs kollektivavtalets bakgrund och en definition av vad som kännetecknar ett centralt kollektivavtal presenteras. Därefter beskrivs de utvalda parterna, SKL som part från arbetsgivarsidan och Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet som parter från arbetstagarsidan. 2.1 Bakgrun
 3. 2020-12-22. Det är nu klart att avtalet HÖK 19 mellan Sobona, SKR och Vårdförbundet löper vidare till den 31 mars 2022. Det ger tid att fortsätta arbetet med att utveckla avtalets tillämpning. - Vi är överens med Vårdförbundet om att avtalet har börjat visa positiva resultat i form av ökad lönespridning och ökade möjligheter.
 4. Det kollektivavtal som Region Skåne tecknat med Vårdförbundet innebär att man kan studera till specialist med full lön. Utbildningen kan genomföras på hel- eller halvtid. Enligt avtalet får den nyutbildade en specialisttjänst inom sex månader från examen. Avtalet innehåller inga krav på återbetalningsskyldighet eller bindningskontrakt
 5. Kollektivavtal är en frivillig överenskommelse om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen, mellan arbetsgivare och det fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen. Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal så vet du att det finns bra villkor när det gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid och mycket annat
 6. Genom kollektivavtal kan det dock vara tillåtet att arbeta även dessa timmar. Exempel. Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema ett arbetspass, måndag - tisdag, som ligger mellan klockan 19.00 och 02.00. Det innebär att 5 timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid på kvällstid och två av timmarna är förlagda till obekväm.
 7. Hemtjänstföretaget Wonabee har fortfarande inte tecknat något kollektivavtal. Anledningen är enligt företagets ägare att vissa interna saker måste redas ut innan ett avtal blir av. Men det är på gång med Vårdförbundet försäkras det. Något som Vårdförbundet själva inte känner igen
Lokala kollektivavtal klara och avsiktsförklaring om

Unionen facket kontakt. Kontakta Unionen facklig för att få hjälp med ditt ärende. Unionen Bergslagen: Drottninggatan 38 702 22 Örebro, bergslagen@unionen.se, facket kontakt 019-611 13 79. Unionen Dalarna: Borganäsvägen 34, 4 tr 784 33 Borlänge, dalarna@unionen.se, facket kontakt 0243-21 35 50 Vårdförbundet avdelning Capio. 79 likes · 3 talking about this. Vårdförbundet avdelning Capio organiserar våra medlemmar som arbetar inom Capio AB. Avdelningen bildades november 2020

I dag undertecknar Region Västmanland och Vårdförbundet ett nytt kollektivavtal om hälsosamma arbetstider för medarbetare som arbetar natt. Avtalet innebär sänkt arbetstid beroende på hur många nätter medarbetaren arbetar Alla vet att man inte klickar på popup-fönster. Men bara 29 % har koll på sina kollektivavtalade försäkringar. Vilket är synd, för de kan hjälpa dig om.. Vårdförbundet; Hitta jobb. Sjuksköterska / Läkare. Hitta jobb. Bli matchad med bemanningsjobben du alltid drömt om. Är du redo för lönen du förtjänar? Jämför bolag och hitta det perfekta uppdraget för dig. Sök jobb direkt. Se företagsrankingen. Sortera. Region. Sverige Norge. 1. 4.9 / 5 (44) Kollektivavtal. Antal anställda. 50+ Läs mer . Sök jobb. 2. 5 / 5 (11) Kollektivavtal. Tundra Fonder AB, Stockholm. 4,071 likes · 3 talking about this · 31 were here. Tundra Fonder is a Swedish asset manager specialising in frontier markets, the new emerging markets. Frontier markets..

Vi har sagt nej till kollektivavtal - Vårdförbunde

Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet och erbjuder komplett försäkringsskydd, pensionsinbetalningar och goda ekonomiska villkor. Vi erbjuder även alla våra anställda 20% rabatt på samtliga årskort hos Nordic Wellness. Dina arbetsuppgifter Uppdraget innebär arbete på Närvårdkliniken som innehåller vårdavdelning med 16 vårdplatser och en LAH-verksamhet, palliativ vård. I Västra Götaland och i Skåne har landstingen infört utbildningsanställningar som liknar AST, men utan kollektivavtal med Vårdförbundet. I ytterligare tio landsting pågår samtal om att införa AST. Endast fem landsting visar inget intresse för AST; Stockholm, Östergötland, Dalarna, Gotland och Gävleborg. Många kommuner intresserade. Ett AST-avtal har tecknats med Heby kommun.

Semester och ledighet - Vårdförbunde

Kollektivavtal. 443 artiklar 10 maj, 2011 - 27 april, 2021. Vårdförbundet och SKL oeniga om lönesatsning på erfarna sjuksköterskor . Löner & Avtal 26 mars, 2019 Namninsamling och hot om uppsägningar ökar trycket på Vårdförbundet och SKL, som förhandlar intensivt. Migrationsverket utreder Enklare Vardag. Välfärdsbranschens skuggsida. Nyheter 25 mars, 2019 Migrationsverket har. Vårdförbundet kollektivavtal 2017. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på Kollektivavtal Förhandlingsprotokoll 2017 Avtal om kompetensutveckling Vårdföretagarna och Akademikerförbunden, Vårdförbundet respektive villkor än vad kollektivavtalen anger under förutsättning att avtalens mini Kollektivavtalet för dig som jobbar med.

Kollektivavtal för statliga sektorn - VårdförbundetFysioterapeuterna lämnar avtalssamarbetet med

Semester: vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet

I studion intervjuade de sedan Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet. Det som hon säger gör mig uppgiven. Hon sa att inget kollektivavtal någonsin kommer kunna rätta till de ojämställda lönerna som finns mellan typiskt manliga och kvinnliga yrken. Förstår inte varför de då ens försöker få högre löner, det är ju. Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.s Kontakta Vårdförbundet Direkt på om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats! 9. · enligt gällande kollektivavtal. Skillnaden mellan den garanterade och den förmodade sysselsättningsgraden ska vara så liten som möjligt. Införandet av ovanstående regler ska ske så snart som möjligt dock senast Denna överenskommelse. Vårdförbundet avdelning Jönköping, Jönköping. 870 gillar · 53 pratar om detta · 24 har varit här. Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet.. Kom och träffa oss på USÖ i matkällaren och ställ frågor. Vi besöker avdelningar som saknar förtroendevalda. Ha en bra dag alla

Vårdförbundet kontakt — kontakta vårdförbundet

Vad är ett kollektivavtal och vad innebär det för mig

Dagens topp-852 Vårdförbundet-jobb i Sverige. Dra nytta av ditt nätverk och ro hem ditt nya jobb. Det läggs upp nya jobb som matchar 'Vårdförbundet' varje dag Ditt medlemskap är viktigt för arbetet med våra kollektivavtal

Kollektivavtal vård och omsorg Vårdföretagarn

Vårdförbundet avdelning Jönköping. 26. August 2020 · Malin Wengholm(M) framför våra synpunkter om förtroendekrisen på Regionfullmäktige 25 augusti. Du kan ta del av mötet på www.rjl.se och gå in på Ta del av Regionfullmäktige 25 augusti 2020. Nytt kollektivavtal klart. Ann Johansson. Ett sifferlöst avtal med löfte om en överenskommelse om arbetstider. Det är innehållet i Vårdförbundets och Fysioterapeuternas nya kollektivavtal. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har kommit överens med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna om ett nytt kollektivavtal för 110 000 anställda. Kollektivavtal är en frivillig överenskommelse om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen, mellan arbetsgivare och det fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen. Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal så vet du att det finns bra villkor när det gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid och mycket annat

Kontakta Västerbotten - Vårdförbunde

Vårdförbundet. TCO Development. Historia. TCO-regionerna. TCO Blekinge. TCO Dalarna. TCO Gotland. TCO Gävleborg. TCO Göteborg. TCO Halland. TCO Jönköping. TCO Kronoberg . TCO Mellersta Norrland. TCO Norrbotten. TCO Norrhälsingland. TCO Skaraborg. TCO Skåne. TCO Stockholm. TCO Södermanland. TCO Uppsala län. TCO Värmland. TCO Västerbotten. TCO Örebro. TCO Örnsköldsvik. TCO Öster Vårdförbundet består av runt 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården och gör den säker. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart yrkesliv och bra villkor

Vårdförhandlingar går trögt – risk för strejk | Aftonbladet

Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR:s förbundsområde Hälso

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer, som reglerar löner och villkor på arbetsplatsen. Kollektivavtalen kan vara små och lokala och gälla för en särskild arbetsgivare eller arbetsplats, eller stora och rikstäckande och gälla för alla arbetsplatser i hela landet inom en speciell bransch Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och en facklig organisation. Det kan också reglera andra förhållanden mellan arbetsgivare och anställda. Om kollektivavtal och lagar, Medlingsinstitutets webbplats, öppnas i nytt fönster. Kollektivavtal och kontaktuppgifter. En utstationerande arbetsgivare kan teckna. Frågor och svar om corona och semester Alla regler kring semester finns i semesterlagen och i ditt kollektivavtal. Du hittar hela semesterlagen på Riksdagens webbplats. Du som är medlem i Kommunal kan logga in på Mina sidor, där du hittar just ditt kollektivavtal. Det är ditt kollektivavtal som anger hur många semesterdagar du har och finns det inget avtal så är de Läs mer om Lön, Anställning, Kollektivavtal . Lön. Få bättre koll på din lön och semester! Lön är pengarna vi ska leva på, och därför en av våra allra viktigaste frågor. Kommunal arbetar på många olika sätt för att du ska få så mycket och så hög lön som möjligt. Här har vi samlat alla goda råd, tips och fakta om lön som du kan tänkas behöva. Och behöver du. Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila - och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det. Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska ersättningen för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid. Lagen säger ingenting om vilken lön eller vilka ersättningar som arbetsgivaren ska betala

Kompetensbranschens kollektivavtal - Kompetensföretage

Enligt Vårdförbundet, Kommunal och Akademikerförbundet SSR som alla har sagt ja till det nya avtalet förbättrar det bland annat möjligheterna till vila och återhämtning. Det var inget lätt beslut att säga ja, men styrelsens sammanvägda bedömning är att de förändringar vi har fått igenom är en klar förbättring menade Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, i. Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Vi består av åtta arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher

Tydligare regler kring jour och vaken natt. Många förslag har kommit in till Tuppen som handlar om bättre villkor och större tydlighet kring jour på natten. Det har Kommunal förbättrat i ett nytt jouravtal som gäller för alla som jobbar på gruppboenden och inom personlig assistans. Det nya jouravtalet gäller från maj 2017 Landsting skriver eget kollektivavtal. Landstinget i Kalmar län blir först i landet med att teckna ett lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet om akademisk specialisttjänstgöring för. På Mina sidor hittar du det kollektivavtal som gäller för dig. Trettonhelgen, det vill säga trettondagsafton och trettondedag jul (även kallat trettondedagen eller trettondagen), är exempel på en helg som inte räknas som storhelg. Andra helger som inte räknas som storhelg är kristi himmelsfärdsdag. I många avtal har storhelgstillägget för pingstafton och pingstdagen bytts mot ett. Vårdförbundet; Hitta jobb. Sjuksköterska / Läkare. Hitta jobb. Bemanningsföretag för. sjuksköterskor i Uppsala Här är alla bemanningsföretag i vården som är med i ramavtalen i. Uppsala. Dessa är rankade utifrån betyg som sjuksköterskor och läkare har gett dem. Äntligen kan man enkelt undvika bluffbolagen och hitta det bästa bemanningsföretaget i Uppsala.Flera vårdkonsulter. Men en majoritet av företagen kollektivavtal. Det här riskerar försämra villkoren för sjuksköterskorna, menar Vårdförbundet som är starkt kritiskt till hur regionen skött det här Övertidsersättning till timavlönade arbetare. I kollektivavtal för timavlönade arbetare anges normalt att övertidsersättningen per timme skall utgå med ett procentuellt tillägg till den fasta timlönen (övertidstillägg). Övertidstillägget kan vara 50 % eller 75 % av timlönen och beräknas enligt nedan. Övertidstillägg 50 %.

 • PayPal neue Telefonnummer.
 • Lieferando PayPal geht nicht.
 • Tradegate Aktie Analyse.
 • Lilium standorte.
 • Polybios Historien PDF.
 • Kurse Aktien.
 • Fire Joker slots.
 • BYD Aktie Nasdaq.
 • Onvista Einzahlung Dauer.
 • Federal Reserve Bank of New York Gold.
 • Citigroup Macrotrends.
 • Tierinserate Pferde.
 • Pronto Casino No Deposit Bonus.
 • Binance Coin Kurs Euro.
 • Burger King Island.
 • Dashboard for Trading.
 • Kevin o'leary net worth 2021.
 • The Last of Us 2 ray tracing.
 • 180 pounds in kg.
 • Siam Commercial Bank exchange rate today.
 • Dubai Dating Telegram group.
 • Pokémon go: crypto bonus.
 • Tabak Trafik Produkte.
 • Earncrypto.com erfahrung.
 • Bitcoin handel Islam.
 • Flerfaktorsautentisering.
 • RX 580 4GB hashrate.
 • Meine Stadt Hamburg Jobs.
 • Timestamp format PHP.
 • Edu4traders reviews.
 • Samer se.
 • Bitbox hardware wallet.
 • XRP Konto löschen.
 • Emoji chat.
 • Ihr Gerät wurde infiziert von den Hackern.
 • Vorwahl Österreich 07466.
 • LDV Bank.
 • How to buy Bitcoin derivatives.
 • Rancho Tabak REWE.
 • Unstake WAX.
 • Is there a Hong Kong California.